Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10000
Nhan đề: Đa dạng loài vi tảo nổi và mối liên hệ giữa sinh khối với dinh dưỡng nước trong ruộng lúa vụ Đông Xuân năm 2016-2017 ở huyện chợ Mới, tỉnh An Giang
Tác giả: Phụng, Bùi Thị Mai
Thanh, Võ Đan
Linh, Dương Mai
Từ khoá: Vi tảo
Lúa nước
Kĩ thuật môi trường
Microalgae
Rice
Environmental engineering
Oxy hòa tàn
Thâm canh
Sinh khối tảo
Vụ Đông Xuân
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Đánh giá sự đa dạng loài vi tảo nổi hiện diện trong nước ruộng lúa thông qua số loài. Đồng thời, tìm mối liên hệ giữa khối vi tảo sống trong ruộng với các thông số hóa học nước
Mô tả: Nghiên cứu khoa học của CB-GV (Cấp trường)
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10000
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ,Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bui Thi Mai phung.NCKH00302.cap do 4..pdfLiên hệ với tác giả để xem toàn văn3,81 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.