Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10003
Nhan đề: Du lịch sinh thái - QLMT
Tác giả: Linh, Dương Mai
Từ khoá: Du lịch sinh thái
Du lịch
Ecotourism
Tourism
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Đại cương về du lịch sinh thái; Tài nguyên du lịch sinh thái và tác động của du lịch sinh thái đối với môi trường; Tiềm năng và hiện trạng phát triển du lịch sinh thái ở Việt Nam; Quy hoạch và thiết kế du lịch sinh thái; Quản lý môi trường trong hoạt động du lịch sinh thái; Nhãn du lịch xanh cho các điểm tham quan du lịch.
Mô tả: Tài liệu giảng dạy được thẩm định
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10003
Appears in Collections:Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Duong Mai Linh.GT00381.cap do 4..pdfLiên hệ với tác giả để xem toàn văn8,76 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.