Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10005
Nhan đề: Khả năng tạo củ và sinh trưởng của nghệ trắng (Curcuma aromatica) trong điều kiện in vitro và vườn ươm
Tác giả: Diễm, Nguyễn Thị Thúy
Từ khoá: Nuôi cấy mô thực vật
Chi nghệ
Nhân giống
Nhân giống in vitro
Khoa học cây trồng
Plant tissue culture
Curcuma
Propagation
Fertilization in vitro
Crop science
Nghệ trắng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ BA và đường đến sự sinh trưởng và tạo củ nghệ trắng in vitro; Đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của cây nghệ trắng từ củ in vitro trong điều kiện vườn ươm.
Mô tả: Nghiên cứu khoa học của CB-GV (Cấp trường)
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10005
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ,Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Thuy Diem.NCKH00308.cap do 4..pdfLiên hệ với tác giả để xem toàn văn6,45 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.