Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10007
Nhan đề: Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ ở tỉnh An Giang hiện nay: Báo cáo tổng kết nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở
Tác giả: Mai, Hà Thị Bích
Từ khoá: Phụ nữ
Kinh doanh
Phụ nữ trong sự phát triển
Women
Trade
Women in development
Nữ doanh nhân
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ ở tỉnh An Giang; Tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; Đề xuất các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ phát triển sản xuất, kinh doanh.
Mô tả: Nghiên cứu khoa học (cơ sở)
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10007
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ,Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ha Thi Bich Mai. NCKH00310.cap do 4..pdfLiên hệ với tác giả để xem toàn văn1,93 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.