Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10008
Nhan đề: Đánh giá sự đa dạng loài, mật độ và sinh khối của tảo bám đáy trong ruộng lúa vụ Đông Xuân và Hè Thu năm 2016-2017 ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
Tác giả: Thanh, Võ Đan
Phụng, Bùi Thị Mai
Tâm, Hồ Thị Thanh
Từ khoá: Vi tảo
Lúa nước
Kĩ thuật môi trường
Microalgae
Rice
Environmental engineering
Thâm canh
Sinh khối tảo
Vụ Đông Xuân
Vụ Hè Thu
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Thu nhập số liệu sơ cấp: Ghi nhận thời điểm, loại và lượng phân bón (đạm, lân và kali); các loại thuốc BVTV phun xịt trên cây lúa có thể ảnh hưởng đến tảo bám đáy (diệt tảo); Khảo sát sự đa dạng loài tảo bám đáy thông qua việc xác định tổng số loài, số lượng các ngành tảo; từ đó xác định chỉ số đa dạng loài và loài ưu thế tại thời điểm nghiên cứu; So sánh sự khác biệt về mật độ, sinh khối tảo giữa các thời điểm bón phân và giữa 2 vụ Đông Xuân và Hè Thu
Mô tả: Nghiên cứu khoa học của CB-GV (Cấp trường)
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10008
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ,Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NCKH00311- vo dan Thanh.pdfLiên hệ với tác giả để xem toàn văn2,9 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.