Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10009
Nhan đề: Đánh giá nguồn lực cộng đồng trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang: Báo cáo tổng kết nhiệm vụ KHCN cơ sở
Tác giả: Giới, Lê Xuân
Từ khoá: Phát triển nông thôn
Phát triển cộng đồng
Tổ chức cộng đồng
Rural development
Community development
Community organization
Nông thôn mới
Nguồn lực
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Xác định mức độ tham gia của người dân vào các hoạt động xây dựng nông thôn mới tại thời điểm khảo sát; Xác định và phân tích được các nguồn lực của cộng đồng để thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo; Đề xuất giải pháp huy động nguồn lực thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới theo phương pháp ABCD (Assets based for community development: phát triển cộng đồng dựa vào nguồn lực/ tài sản)
Mô tả: Nghiên cứu khoa học của CB-GV (Cấp cơ sở)
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10009
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ,Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Xuan Gioi.NCKH00312.cap do 4..pdfLiên hệ với tác giả để xem toàn văn2,08 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.