Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10027
Nhan đề: Đổi mới chương trình đào tạo giáo viên địa lý ở trường Đại học An Giang đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông tổng thể
Tác giả: Anh, Bùi Hoàng
Hậu, Trần Phước
Từ khoá: Đổi mới
Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể
Giáo viên địa lý
Điều chỉnh
Bổ sung
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Hội thảo Khoa học: "Đổi mới đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể";Tr. 1 - 5
Tóm tắt: Đổi mới chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể trong đào tạo giáo viên địa lý hiện nay ở trường Đại học An Giang là cấp thiết. Việc đổi mới vẫn kế thừa và phát huy ưu điểm của chương trình đào tạo hiện tại bên cạnh việc điều chỉnh, bổ sung một số học phần phù hợp hơn nhằm định hướng nhằm phát triền phẩm chất và năng lực của người học.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10027
Appears in Collections:Hội thảo
Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1. Doi moi CTDT GV dia ly o truong DHAG dap ung yeu cau CTGD PT tong the.pdf2,36 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.