Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10036
Nhan đề: Giáo dục đạo đức nghề nghiệp - yêu cầu quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: Hà, Đỗ Thị Thanh
Từ khoá: Đạo đức nghề nghiệp
Giáo dục
Giáo viên
Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Hội thảo Khoa học: "Đổi mới đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể";Tr. 1 - 37
Tóm tắt: Đạo đức nghề nghiệp là yếu tố rất quan trọng cho mỗi ngành nghề trong đó có nghề giáo. Trước yêu cầu hội nhập ngày nay, sự nghiệp giáo dục - đào tạo của Việt Nam đặt ra nhiều yêu cầu về trình độ và phẩm chất của nhà giáo, do đó, hoạt động giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho người giáo viên là một trong những tiêu chí được đặc biệt quan tâm nhằm đào tạo ra nhiều giáo viên đủ đức, đủ tài góp phần vào chiến lược "trồng người" ở nước ta. Bài viết tập trung đi sâu về sự cần thiết phải giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho giáo viên cùng những yêu cầu trong công tác giáo dục đạo đức nghề nghiệp. Trên cơ sở đó, bài viết nêu ra một số khuyến nghị để hoạt động giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho giáo viên đạt được chất lượng cao.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10036
Appears in Collections:Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.Giao duc dao duc nghe nghiep-yeu cau quan trong....pdf2,67 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.