Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10037
Nhan đề: Nâng cao năng lực nghề cho sinh viên sư phạm bằng mô hình chuyển tiếp trong đào tạo giáo viên
Tác giả: Mai, Nguyễn Thị Xuân
Từ khoá: Năng lực nghề
Mô hình chuyển tiếp
Đào tạo giáo viên
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Hội thảo Khoa học: "Đổi mới đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể";Tr. 115 - 121
Tóm tắt: Bài viết tập trung vào việc khái quát đặc điểm của một số mô hình đào tạo giáo viên phổ biến hiện nay như mô hình song song và mô hình chuyển tiếp. Bên cạnh đó, qua tham khảo việc vận dụng mô hình chuyển tiếp ở một số nước tiên tiến trên thế giới, bài viết xác định tính ưu việt của mô hình này và vai trò của nó đối với việc phát triển năng lực nghề của sinh viên sư phạm. Từ đó, chúng tôi có những đề xuất áp dụng mô hình này theo hướng phát triển năng lực nghề trong đào tạo giáo viên.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10037
Appears in Collections:Hội thảoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.