Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10039
Nhan đề: Thiết kế hoạt động phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo của học sinh qua phân môn tập đọc lớp 3
Tác giả: Hương, Nguyễn Thu
Từ khoá: Tư duy sáng tạo
Phát triển ngôn ngữ
Vẽ kỹ năng
Viết sáng tạo
Đóng vai
Sự đồng cảm
Tranh luận
Đánh giá
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Hội thảo Khoa học: "Đổi mới đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể";Tr. 51 - 55
Tóm tắt: Bài viết xây dựng một số hoạt động như xử lý tình huống, phát triển ngôn ngữ, vẽ sáng tạo, viết sáng tạo, đóng vai, sự đồng cảm, tranh luận, tự đánh giá...Đồng thời, bài viết còn đưa ra một ví dụ thiết kế bài dạy có kết hợp hoạt động phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10039
Appears in Collections:Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.Thiet ke hoat dong phat trien ky nang tu duy sang tao.pdf2,37 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.