Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10040
Nhan đề: Sự nghiệp "trồng người" theo di chúc Bác Hồ và hành lang pháp lý đối với người thầy trong giai đoạn hiện nay
Tác giả: Quỳnh, Nguyễn Minh Diễm
Từ khoá: Sự nghiệp "trồng người"
Di chúc Bác Hồ
Người thầy
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Hội thảo Khoa học: "Đổi mới đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể";Tr. 74 - 81
Tóm tắt: Người thầy trong giai đoạn hiện nay bên cạnh việc trang bị kiến thức nền tảng về chuyên môn thì điều kiện cần và đủ đối với các thầy giáo, cô giáo đáp ứng yêu cầu của tình hình mới còn là sự nhận thức về chính trị và hành lang pháp lý liên quan đến giáo dục mà sự nghiệp "trồng người" trong Di chúc của Bác Hồ đã thể hiện đầy đủ tư duy những vấn đề lý luận này.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10040
Appears in Collections:Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6. Su nghiep trong nguoi theo di chuc Bac Ho va hanh lang phap ly .....pdf4,27 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.