Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10041
Nhan đề: Đổi mới phương pháp dạy học sinh học đáp ứng chương trình, sách giáo khoa mới
Tác giả: Ngân, Phan Thị Kim
Từ khoá: Phương pháp dạy học học sinh
Sách giáo khoa sinh học mới
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Hội thảo Khoa học: "Đổi mới đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể";Tr. 99 - 102
Tóm tắt: Trong phạm vi bài viết này, tác giả chỉ tập trung vào đổi mới cách chọn lọc nội dung kiến thức cơ bản có hệ thống, thiết kế hoạt động dạy - học và cách sử dụng phương tiện dạy học hiệu quả với mục đích mang lại kết quả cao khi giảng dạy chương trình, sách giáo khoa sinh học mới.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10041
Appears in Collections:Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7. Doi moi PP DH sinh hoc dap ung CT sach giao khoa moi.pdf2,15 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.