Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10044
Nhan đề: Vị trí của bảo tàng trong quá trình đổi mới đào tạo giáo viên ngành sư phạm khoa học xã hội
Tác giả: Hà, Nguyễn San
Từ khoá: Bảo tàng
Đào tạo giáo viên
Ngành sư phạm
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Hội thảo Khoa học: "Đổi mới đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể";Tr. 108 - 114
Tóm tắt: Tác giả mong muốn gửi đến hệ thống một vài ý kiến trong việc tổ chức các hoạt động đào tạo sinh viên ngành sư phạm tại hệ thống các bảo tàng. Theo tác giả, công việc đó là một vấn đề quan trọng để người giáo viên tương lai thích ứng với những đòi hỏi của chương trình dạy học ở các trường trung học phổ thông.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10044
Appears in Collections:Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9.Vi tri cua bao tang trong qua trinh doi moi dao tao GV nganh SP KHXH.pdf3,12 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.