Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10045
Nhan đề: Một số đề xuất đổi mới hình thức và nội dung hội thi rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên khoa sư phạm Đại học An Giang
Tác giả: Chinh, Trần Tùng
Từ khoá: Đổi mới
Hội thi
Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Hội thảo Khoa học: "Đổi mới đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể";Tr. 139 - 146
Tóm tắt: Trong bài viết này, tác giả đưa ra một số đề xuất đổi mới hình thức và nội dung Hội thi rèn luyện nghiệp vụ sư phạm nhằm hướng tới việc giúp cho sinh viên Khoa sư phạm, trường Đại học An Giang có ý thức hơn về vấn đề rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng chuẩn đầu ra của ngành sư phạm trong yêu cầu đổi mới trong chương trình giáo dục phổ thông.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10045
Appears in Collections:Hội thảoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.