Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10061
Nhan đề: Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và thích nghi của người dân trong sản xuất lúa tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
Tác giả: Sang, Nguyễn Duy
Từ khoá: Lúa nước
Yếu tố khí hậu
Nông nghiệp
Khía cạnh môi trường
Biến đổi khí hậu
Trà Cú (Trà Vinh)
Xâm nhập mặn
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Khảo sát hiện trạng của biến đổi khí hậu và sự thích nghi của người dân huyện Trà Cú, hiện trạng của các giải pháp chống biến đổi khí hậu của huyện. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự thích nghi của người dân trong sản xuất lúa. Đề cập các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu của người dân
Mô tả: Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp Kỹ sư ngành Phát triển nông thôn
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10061
Appears in Collections:KLTN - Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Duy Sang.SVLV001363.pdf25,16 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.