Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10080
Nhan đề: Tuyển chọn, định danh vi khuẩn từ đất vùng rễ và nội sinh trong cây lúa mùa nổi có khả năng tổng hợp Indole - 3 - Acetic Acid (IAA) tại tỉnh An Giang
Tác giả: Xuân, Lý Ngọc Thanh
Từ khoá: Lúa mùa nổi
Chất điều hòa sinh trưởng
Khoa học cây trồng
Deepwater rice
Growth regulators
Crop science
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Tuyển chọn, định danh được 04 dòng vi khuẩn liên kết với cây lúa mùa nổi có khả năng tổng hợp IAA.
Mô tả: Nghiên cứu khoa học CB, GV (Cấp Khoa)
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10080
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ,Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ly Ngoc Thanh Xuan.NCKH00316.cap do 4.pdfLiên hệ với tác giả để xem toàn văn549,94 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.