Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10087
Nhan đề: Kích thích tập thể trong một số cấu trúc lớp đôi
Tác giả: Mện, Nguyễn Văn
Từ khoá: Vật lý học
Vật lý lý thuyết
Vật lý toán học
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học Khoa học tự nhiên
Tóm tắt: Tính toán phổ plasmon và phân rã plasmon trong cấu lớp đôi có chứa graphene với điện môi nền không đồng nhất ở nhiệt độ không tuyệt đối và khảo sát ảnh hưởng của các yếu tố đặc trưng lên phổ.
Mô tả: Luận án Tiến sĩ Vật lý ngành Vật lý lý thuyết và Vật lý toán
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10087
Appears in Collections:Luận án Tiến Sỹ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Van Men.LV00376.cap do 4.pdfLiên hệ với tác giả để xem toàn văn4,93 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.