Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10132
Nhan đề: Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên thuốc lá An Giang
Tác giả: Trí, Nguyễn Văn
Từ khoá: Kế toán
Công ty tư nhân
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2011
Tùng thư/Số báo cáo: Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Quản trị Kinh doanh;Tr. 1 - 43
Tóm tắt: Nghiên cứu quá trình ghi chép, xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến việc xác định kết quả kinh doanh; Xác định doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu, tập hợp chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp; Tìm hiểu các phương pháp hạch toán và xác định kết qủa kinh doanh tại công ty. Từ đó, đưa ra ý kiến và rút ra những ưu khuyết điểm của hệ thống kế toán đang áp dụng tại công ty; Phân tích kết quả kinh doanh để rút ra nhận xét, kiến nghị và đưa ra các giải pháp để giúp công ty hoàn thiện hơn.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10132
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8KT - Nguyen Van Tri.pdf2,07 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.