Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10138
Nhan đề: Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn của Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn An Giang chi nhánh Thoại Sơn giai đoạn 2011-2012
Tác giả: Thoa, Nguyễn Thị Kim
Từ khoá: Vốn ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Năm xuất bản: 2011
Tùng thư/Số báo cáo: Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính Ngân hàng;Tr. 1 - 37
Tóm tắt: Tìm hiểu tình hình huy động vốn của ngân hàng; Phân tích môi trường bên trong, bên ngoài của ngân hàng để xác định các điểm mạnh, điểm yếu, những nguy cơ, cơ hội để tìm ra các giải pháp nhằm phát triển hoạt động huy động vốn của chi nhánh trong giai đoạn 2011- 2012.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10138
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8NH2 - Nguyen Thi Kim Thoa.pdf1,61 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.