Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10140
Nhan đề: Nâng cao chất lượng cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông - chi nhánh Tp. Long Xuyên
Tác giả: Trí, Nguyễn Hữu
Từ khoá: Vay vốn ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Năm xuất bản: 2011
Tùng thư/Số báo cáo: Chuyên đề tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính Ngân hàng;Tr. 1 - 67
Tóm tắt: Phân tích thực trạng cho vay hộ sản xuất của Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông - Chi nhánh thành phố Long Xuyên. Trên cơ sở thực tiễn và lý luận, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay hộ sản xuất của Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông - Chi nhánh thành phố Long Xuyên.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10140
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8NH - Nguyen Huu Tri.pdf1,33 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.