Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10143
Nhan đề: Nghiên cứu mức độ hài lòng của khách hàng cá nhân đối với chất lượng dịch vụ tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) – Chi nhánh Châu Đốc
Tác giả: Vĩnh, Trịnh Thế
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Sự hài lòng
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Xác định các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân về chất lượng dịch vụ tại ngân hàng VPBank – Chi nhánh Châu Đốc; Đo lường mức độ tác động của các yếu tố đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân về chất lượng dịch vụ tại ngân hàng VPBank – Chi nhánh Châu Đốc; Kiểm định sự khác biệt về sự hài lòng của khách hàng theo đăc điểm cá nhân: giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp, thu nhập
Mô tả: Chuyên đề tốt nghiệp DH7 hệ VLVH
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10143
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanhItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.