Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10151
Nhan đề: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH đầu tư xây dựng thương mại Long Hưng
Tác giả: Thủ, Phạm Quốc
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Kế toán chi phí
Kế toán doanh thu
Công ty tư nhân
Kinh doanh
Năm xuất bản: 2015
2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Đại học An Giang
Tóm tắt: Tìm hiểu cơ sở lý luận về kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh, vận dụng lý thuyết vào thực tiễn;Nghiên cứu quá trình ghi chép và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến việc xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty; Xem xét kết quả hoạt động kinh doanh để rút ra nhận xét và đƣa ra các kiến nghị để giúp Công ty hoàn thiện hơn về công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh.
Mô tả: Chuyên đề tốt nghiệp DH7 hệ VLVH
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10151
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT7QT2-DQT117547- phamquocthu-Ke toan xac dinh ket qua kinh doanh .pdf712,85 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.