Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1016
Nhan đề: Điều Tra Và Đánh Giá Tình Hình Kinh Tế Hộ Của Xã Viên Hợp Tác Xã Bình Thành, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang Năm 2004
Tác giả: Dũng, Nguyễn Việt
Từ khoá: Kinh tế hộ
Bình thành
Năm xuất bản: 4-Nov-2006
Tóm tắt: Trình bày tình hình kinh tế hộ xã viên. Cung cấp số liệu cho ban quản trị hợp tác xã và địa phương. Phân tích và tổng hợp các số liệu điều tra để hiểu được tình hình kinh tế hộ và đánh giá được mô hình kinh tế nào là tối ưu. Nêu ra những khó khăn và thuận lợi chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của các hộ xã viên trong hợp tác xã, nhằm tìm ra những biện pháp khắc phục khó khăn và phát huy những tiềm năng thế mạnh.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1016
Appears in Collections:KLTN - Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
luanvan.pdf3,62 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.