Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10172
Nhan đề: Đói nghèo và sự thay đổi qua các thế hệ: Một số kết quả ban đầu từ khảo sát CTNC "Những cuộc đời trẻ thơ" năm 2016 (vòng 5) tại Việt Nam
Tác giả: Benny, Liza
Duc, Le Thuc
Hang, Nguyen Thi Thu
Từ khoá: Đói nghèo
Những cuộc đời trẻ thơ
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Young Lives;pp. 1 - 4
Tóm tắt: Bản thông tin tóm tắt này giới thiệu một sổ kết quả ban đẩu từ vòng thu thập số liệu lẩn thứ 5 thực hiện trong khuôn khổ Chương trình nghiên cứu (CTNC) "Những cuộc đời trẻ thơ" tại Việt Nam vào cuổi năm 2016. Từ năm 2002 đến nay, CTNC "Nhửng cuộc đời trẻ thơ"the0 dõi hai nhóm trẻ, sinh ca'ch nhau 7 năm (Nhóm trẻ sinh 1994-1995 và nhóm trẽĩhiên niên kỷ sinh 2001- 2002). Bản thông tin này đưa ra kết quả cho thấy sự thay đổi tích cực về điểu kiện sống của các hộ gia đình tham gia CTNC từ năm 2002 cho đến nay, đặc biệt là đổi với nhóm yểu thể nhất, tuy rằng mức độ cải thiện chưa đống đểu. Tính dề bị tổn thương gân với những rủi ro từ môi trường và kinh tế có thể chính là nguyên nhânkhiển một sổ nhóm vẫn tiếp tục còn nghèo. Báocáo cũng chỉ ra một sổ khoảng cách kha' lớn vể giáo dục và y tế. Mẹ của trè thuộc mãu điểu tra của Chương trình thường là những người sinh ra trong thời kỳ chiến tranh hoặc trong thập kỷ trước khi tiển hành Đổi Mới; con em của họ được lớn lên với điểu kiện dinh dưỡng, dịch vụ chăm sócytế và giáo dục tốt hơn trong thời kỳ sau Đổi Mới.
Định danh: https://younglives.org.uk/sites/www.younglives.org.uk/files/R5%20Fact%20Sheet%20Poverty%20Vietnamese.pdf
http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10172
Appears in Collections:Education

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doi ngheo va su thay doi qua cac the he.pdf8,95 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.