Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10219
Nhan đề: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính ức chế Enzym acetylcholinesterase của thân cây Chiêu liêu cườm (xylia xylocarpa Roxb.) và thân cây Guồi đỏ (willughbeia conchinchinensis Piere ex Pit.)
Tác giả: Linh, Lâm Thị Mỹ
Từ khoá: Guồi đỏ (Thực vật)
Chiêu liêu cườm (Thực vật)
Thành phần hóa học
Enzym (Hóa học)
Hóa học phân tích
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Mô tả: Luận án Tiến sĩ Hóa học chuyên ngành Hóa phân tích
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10219
Appears in Collections:Luận án Tiến Sỹ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LamThiMyLinh. LV00390. cap do 1. file.pdf3,81 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.