Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10226
Nhan đề: Xác định kết quả kinh doanh tại xí nghiệp cấp nước Long Xuyên
Tác giả: Tú, Nguyễn Thị Cẩm
Từ khoá: Kế toán doanh nghiệp
Kế toán chi phí
Kế toán doanh thu
Cung cấp nước
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Nghiên cứu về phương pháp hạch toán và xác định kết quả hoạt động kinh doanh của xí nghiệp, xem xét việc thực hiện hệ thống kế toán nói chung và kế toán xác định kết quả kinh doanh nói riêng ở xí nghiệp như thế nào? Việc hạch toán này có gì khác so với những kiến thức đã được học ở trường hay không? Từ đó đề ra giải pháp khắc phục, nhằm hoàn thiện hệ thống kế toán về xác định kết quả kinh doanh để hoạt động kinh doanh của xí nghiệp ngày càng hiệu quả hơn
Mô tả: Chuyên đề tốt nghiệp DT5TK2 hệ VLVH
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10226
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh
CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanhItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.