Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10241
Nhan đề: Kế toán doanh thu - chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần XNK thủy sản Cửu Long An Giang
Tác giả: Thanh, Khưu Thị Lan
Từ khoá: Kế toán doanh thu
Kết quả kinh doanh
Công ty cổ phần
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. 5KT1
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10241
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5KT1 - Khuu Thi Lan Thanh - DKT093585.pdf2,07 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.