Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10248
Nhan đề: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Thoại Sơn
Tác giả: Tuyên, Phạm Hồng
Từ khoá: Vốn ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Bank capital
Banks and banking
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. 5KT1
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10248
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5KT1-Pham Hong Tuyen.pdf1,81 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.