Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10251
Nhan đề: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả tại doanh nghiệp tư nhân Khách sạn Thiên Thanh
Tác giả: Đào, Lê Thị Anh
Từ khoá: Kế toán tiền mặt
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. 5KT1
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10251
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT5KT1 - Le Thi Anh Dao-DKT093451.pdf790,5 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.