Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10263
Nhan đề: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại hợp tác xã giao thông vận tải Long Xuyên
Tác giả: Quyền, Nguyễn Văn
Từ khoá: Kế toán
Kế toán xác định
Kế toán doanh nghiệp
Hoạt động kinh doanh
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. DT5KT1
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10263
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT5KT1- Nguyen Van Quyen.pdf1,1 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.