Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10272
Nhan đề: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp cấp nước Thành phố Long Xuyên
Tác giả: Lan, Đinh Ngọc
Từ khoá: Kế toán chi phí
Kế toán
Kế toán doanh nghiệp
Chi phí sản xuất
Giá thành sản phẩm
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. DT5KT1
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10272
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT5KT1-Dinh Ngoc Lan.pdf1,45 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.