Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10277
Nhan đề: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH tư vấn giao thông IQ
Tác giả: Thiệm, Nguyễn Thị
Từ khoá: Kế toán doanh nghiệp
Kế toán
Lương
Công ty tư nhân
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: CĐTN Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp.DT5TK2 hệ VLVH
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10277
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT5KT2-Nguyen Thi Thiem(CO 2 FILE GIONG NHAU).pdf886,92 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.