Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1028
Nhan đề: Các mô hình trồng trọt và chăn nuôi trong mùa lũ năm 2004 tại huyện chợ mới, an giang
Tác giả: Diễm, Phạm Thanh
Từ khoá: Trồng trọt
Chăn nuôi
Mùa lũ
Chợ mới
An giang
Năm xuất bản: 6-Nov-2006
Tóm tắt: Tổng kết các mô hình canh tác trong mùa lũ năm 2004. gồm 4 mô hình canh tác như lúa, màu, chăn nuôi bò, bò – bắp. Đánh giá hiệu quả của các mô hình. Đề xuất những mô hình canh tác thích hợp, đem lại lợi nhuận cao cho nông dân.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1028
Appears in Collections:KLTN - Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PHANTHANHDIEM.pdf1,23 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.