Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10290
Nhan đề: Kế toán mua mới và sửa chữa tài sản cố định tại Trường Kỹ thuật nghiệp vụ giao thông vận tải tỉnh An Giang
Tác giả: Vi, Phạm Thảo
Từ khoá: Kế toán doanh nghiệp
Giao thông vận tải
Quản trị doanh nghiệp
Tài sản
Công ty cổ phần
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. DH5KT1
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10290
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15KT1-PHAM THAO VI-DKT141678.pdf2,46 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.