Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10291
Nhan đề: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất -Thương mại - Dịch vụ Việt Hà
Tác giả: Ly, Phạm Thị Kha
Từ khoá: Kế toán doanh nghiệp
Quản trị doanh nghiệp
Kinh doanh
Công ty tư nhân
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. DH5KT1
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10291
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15KT1-PHAM THI KHA LY-DKT141593.pdf875,27 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.