Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10294
Nhan đề: Mô tả quy trình bán hàng tại công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm
Tác giả: Hoa, Phạm Thị Tuyết
Từ khoá: Kế toán doanh nghiệp
Bán hàng
Công ty cổ phần
Công nghiệp dược phẩm
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. DH5KT1
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10294
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15KT1-PHAM THI TUYET HOA-DKT141572.pdf1,13 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.