Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10296
Nhan đề: Tìm hiểu về vị trí nhân viên học việc tại công ty cổ phần Thủy sản Cafatex
Tác giả: Thư, Nguyễn Ngọc Minh
Từ khoá: Quản trị doanh nghiệp
Công ty tư nhân
Quản lí nhân sự
Kinh tế quốc tế
Năm xuất bản: 2018
Mô tả: Chuyên ngành Kinh tế Quốc tế.15KQ
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10296
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15KQ - NGUYEN NGOC MINH THU - DKQ141978.pdf474,25 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.