Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10297
Nhan đề: Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại phòng Tài chính Kế toán - Công ty Xuất nhập khẩu An Giang
Tác giả: Vân, Nguyễn Phan Hải
Từ khoá: Công ty xuất nhập khẩu
Kế toán tài chính
Kinh tế quốc tế
Năm xuất bản: 2018
Mô tả: Chuyên ngành Kinh tế Quốc tế.15KQ
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10297
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15KQ - NGUYEN PHAN HAI VAN - DKQ141547.pdf1,24 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.