Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10298
Nhan đề: Hoạt động sale – marketing tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Sản xuất An Khởi
Tác giả: My, Nguyễn Thị Diễm
Từ khoá: Chiêu thị
Tiếp thị
Công ty tư nhân
Kinh tế quốc tế
Năm xuất bản: 2018
Mô tả: Chuyên ngành Kinh tế Quốc tế.15KQ
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10298
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15KQ - NGUYEN THI DIEM MY - DKQ141514.pdf1,35 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.