Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10302
Nhan đề: Báo cáo thực tập tốt nghiệp phòng Xuất nhập khẩu của công ty cổ phần Nam Việt
Tác giả: Trang, Phan Thảo
Từ khoá: Công ty cổ phần
Công nghiệp và thương mại thực phẩm
Quản lí nhân sự
Kinh tế quốc tế
Năm xuất bản: 2018
Mô tả: Chuyên ngành Kinh tế Quốc tế.15KQ
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10302
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15KQ - PHAN THAO TRANG - DKQ141543.pdf3,31 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.