Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10304
Nhan đề: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản An Giang
Tác giả: Quyên, Phan Trần Hồng
Từ khoá: Kế toán doanh nghiệp
Công ty xuất nhập khẩu
Lương
Công ty cổ phần
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán. DH5KT
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10304
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15KT1-PHAN TRAN HONG QUYEN-DKT141634.pdf6,37 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.