Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10305
Nhan đề: Báo cáo thực tập tốt nghiệp thực tập vị trí nhân viên chứng từ - vận tải tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ Gia Hưng
Tác giả: Ngoan, Nguyễn Thị
Từ khoá: Nhân viên chứng từ
Công ty tư nhân
Quản lý nhân sự
Kinh tế quốc tế
Năm xuất bản: 2018
Mô tả: Chuyên ngành Kinh tế Quốc tế.15KQ
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10305
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15KQ - NGUYEN THI NGOAN - DKQ141516.pdf711,69 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.