Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10308
Nhan đề: Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần khoáng sản và xi măng Cần Thơ
Tác giả: Xuân, Trần Ngọc
Từ khoá: Kế toán doanh nghiệp
Kế toán doanh thu
Công nghiệp vật liệu xây dựng
Công ty cổ phần
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán. DH5KT1
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10308
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15KT1-TRAN NGOC XUAN-DKT141680.pdf1,77 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.