Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10310
Nhan đề: Nhân viên bán hàng tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ 67 Long Xuyên
Tác giả: Duyên, Nguyễn Thị Mỷ
Từ khoá: Công ty tư nhân
Quản trị nhân sự
Nhân viên
Kinh tế quốc tế
Năm xuất bản: 2018
Mô tả: Chuyên ngành Kinh tế Quốc tế.15KQ
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10310
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15KQ- NGUYEN THI MY DUYEN- DKQ141949.pdf471,64 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.