Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10312
Nhan đề: Nhân viên chứng từ tại công ty cổ phần Thái Minh – Văn phòng đại diện Cần Thơ
Tác giả: Huyền, Nguyễn Thị Diễm
Từ khoá: Công ty cổ phần
Nhân viên chứng từ
Quản lý nhân sự
Kinh tế quốc tế
Năm xuất bản: 2018
Mô tả: Chuyên ngành Kinh tế Quốc tế.15KQ
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10312
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15KQ_NGUYEN THI DIEM HUYEN_DKQ131310.pdf923,42 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.