Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10313
Nhan đề: Vị trí nhân viên tín dụng doanh nghiệp tại HDBank An Giang
Tác giả: Thúy, Nguyễn Thị Thanh
Từ khoá: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển
Nghiệp vụ ngân hàng
Nhân viên tín dụng
Kinh tế quốc tế
Năm xuất bản: 2018
Mô tả: Chuyên ngành Kinh tế Quốc tế.15KQ
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10313
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15KQ_NGUYEN THI THANH THUY_DKQ141536.pdf2,28 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.