Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10314
Nhan đề: Báo cáo thực tập tốt nghiệp nhân viên kinh doanh vận tải
Tác giả: Tiên, Bùi Thị Cẩm
Từ khoá: Nhân viên kinh doanh
Công ty vận tải
Quản lí nhân sự
Kinh tế quốc tế
Năm xuất bản: 2018
Mô tả: Chuyên ngành Kinh tế Quốc tế.15KQ
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10314
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15KQ-BUI THI CAM TIEN-DKQ141538.pdf1,32 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.