Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10315
Nhan đề: Nhân viên thực tập tại bộ phận Logistics của công ty Trách nhiệm hữu hạn Ecolab Việt Nam
Tác giả: Anh, Huỳnh Ngọc Hồng
Từ khoá: Logistics
Quản lý chuỗi cung ứng
Công ty tư nhân
Kinh tế quốc tế
Năm xuất bản: 2018
Mô tả: Chuyên ngành Kinh tế Quốc tế.15KQ
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10315
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15KQ_HUYNH NGOC HONG ANH_DKQ14102.pdf1,24 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.