Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10316
Nhan đề: Nhân viên phòng chứng từ tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Cửu Long An Giang
Tác giả: Nhi, Nguyễn Thị Thúy
Từ khoá: Quản trị doanh nghiệp
Công ty cổ phần
Nhân viên chứng từ
Kinh tế quốc tế
Năm xuất bản: 2018
Mô tả: Chuyên ngành Kinh tế Quốc tế.15KQ
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10316
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15KQ_NGUYEN THI THUY NHI_DKQ141524.pdf1 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.