Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10317
Nhan đề: Thực tập vị trí nhân viên kinh doanh tại công ty Trách nhiệm hữu hạn tổng công ty Hòa Bình Minh - Chi nhánh An Giang
Tác giả: Sa, Bùi Thị Kim
Từ khoá: Công ty tư nhân
Nhân viên kinh doanh
Quản lí nhân sự
Kinh tế quốc tế
Năm xuất bản: 2018
Mô tả: Chuyên ngành Kinh tế Quốc tế.15KQ
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10317
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15KQ-BUI THI KIM SA-KQ141970.pdf2,1 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.